انتقل إلى المحتوى

موضيل:Unichar

من ويكيپيديا
شرح د لقالب[شوف] [عدل] [تاريخ] [تحديت]
موضيل ؤلا شرح د لموضيل مامطرجمش. عافاك عاون ف طّرجامة ديالو.


This template produces a formatted description of a Unicode character, to be used inline or otherwise with regular text.

 • The character {{unichar|a9|COPYRIGHT SIGN}} is about intellectual property.
  The character خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "[" is about intellectual property.

تخدام[بدل لكود]

The {{unichar}} template takes the Unicode hexadecimal code point value and optionally the character name as input, like {{unichar|00A9|COPYRIGHT SIGN}}خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "[".

This template produces a formatted description of a Unicode character, to be used in-line with regular text. It follows the standard Unicode presentation of a character, using the "U+" prefix for displaying the hex code point, followed by its glyph, then optionally by the character name, using Unicode's inline formatting recommendation. In running text such as the Unicode Standard, Wikipedia, or other rich-text environments, the character name is preferredly displayed in موضيل:Sc2. (The all-caps presentation is mainly designed for plain-text environments.)

The hexadecimal value is required (e.g. A9), other input is optional. The actual glyph is rendered using a font that contains the character. This can be set to something more specific, e.g. to language- or IPA-specific fonts. To show the glyph, the font character can be overridden with an image. A wikilink to an article on the character or set of characters, and another to the article Unicode can be created. It is also possible to add (bracketed like this), the calculated decimal value, HTML character codes, and a custom note.

Some special code points are given extra care, like control and space characters. These are automatically detected by the unichar/gc sub-template.

أمتيلا[بدل لكود]

 • {{unichar|00A9}}خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "["
 • {{unichar|00A9|COPYRIGHT SIGN}}خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "["
 • {{unichar|00A9|COPYRIGHT SIGN|nlink=Copyright symbol}}خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "["
 • {{unichar|00A9|COPYRIGHT SIGN|nlink=Copyright symbol|note={{crossref|شوف تا [[Copyleft]] symbol}}}}خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "["
 • {{unichar|00A9|COPYRIGHT SIGN|nlink=Copyright symbol|html=}}خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "["
 • {{unichar|00A9|nlink=Copyright symbol}}خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "[" – no name added to link to
 • {{unichar|030D|COMBINING VERTICAL LINE ABOVE|cwith=◌}}خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "["combine with a dotted circle

پاراميطرات[بدل لكود]

The blank template, with all parameters, is as follows:

{{unichar
| <!-- hex value, code point (do not add the "U+") -->
| <!-- Unicode name -->
| ulink	= 
| image	= 
| cwith = 
| size	= 
| use	= 
| use2	= 
| nlink	= 
| html	= 
| note	= 
}}

Inline version:

{{unichar| <!--hex value (do not add "U+")-->| <!--Unicode name -->|ulink= |image= |cwith= |size= |use= |use2= |nlink= |html= |note= }}
 • First unnamed parameter or 1= Required. The hexadecimal value of the code point, e.g. 00A9.
  Notes: The parameter accepts input like A9, a9 and 00A9 as hexadecimal value. Decimal values are not detected being decimal, and will give unexpected results موضيل:Crossref.
 • Second unnamed parameter or 2= Optional. The Unicode name of the character. This is given in ALL-CAPS, and the template will re-render it in موضيل:Smallcaps. This name may differ from the title of the corresponding Wikipedia article (see below: nlink=).
 • nlink= Optional wikilink. Name of the Wikipedia page that will be linked to. If used, the Unicode name (second parameter) has a wikilink to the article.
  Notes: The name of the page is case-sensitive as with all Wikipedia pages. The option "|nlink=<blank>" to link to the name as given is deprecated.
  {{unichar|00A9|COPYRIGHT SIGN|nlink=Copyright symbol}}خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "["
 • ulink Optional. Creates a wikilink from the U+ prefix. When used without a name (i.e., |, blank with no value), the article Unicode is used as the default value in the output: [[Unicode|U+]] producing U+. This only needs to change if you have a reason to link elsewhere than Unicode, e.g. to an article on a subset of Unicode characters.
 • html= Optional. Adds the HTML character reference to the text, like &#160; in the bracketed note. If a named character reference exists, like "&nbsp;", that is added too. You do not need to add the values manually, just add |html=, blank.
 • use= Optional. Sets the font-hinting template to get the glyph, since the character may not be present in a regular browser font. Default is {{unicode}}, other options are {{IPA}}, {{lang}} and {{script}}.
 • use2= Optional. When setting |use=lang or |use=script, |use2= should be used to set the language (e.g. |use2=fr) or the script (e.g. |use2=Cyrs). A glyph may still not show as expected due to browser effects. For a detailed description, see each template's documentation.
  {{unichar|0485|COMBINING CYRILLIC DASIA PNEUMATA|cwith=|use=script|use2=Cyrs}}خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "["
 • image= Optional. Allows for a graphic image file to represent the glyph; overrides the font completely. The filename should include the extension (like .svg or .png), but not the prefix File:.
 • cwith= Optional. Useful when the Unicode character is combining. Using |cwith= adds a space before the character, allowing the combining effect. So when used with a character like |cwith=a, the character will be combined with the letter "a". In Unicode, a general glyph used to place a combined character is خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "[".
  without |cwith=:
  {{unichar|0485|COMBINING CYRILLIC DASIA PNEUMATA}}خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "["
  |cwith= without parameter:
  {{unichar|0485|COMBINING CYRILLIC DASIA PNEUMATA|cwith=}}خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "["
  |cwith= with dotted circle:
  {{unichar|0485|COMBINING CYRILLIC DASIA PNEUMATA|cwith=&#9676;}}خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "["
 • size= Optional. Can be used to set the size of the glyph. The default value is 125%. For the font, all CSS font-size style inputs are accepted: 7px, 150%, 2em, larger.
  {{unichar|0041|LATIN CAPITAL LETTER A|size=2em}}خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "["
  When using an image (file) instead of a font, this size can only accept sizes in px like 12px. Default for images is 10px.
{{unichar
| A9
| COPYRIGHT SIGN
| ulink = Universal Character Set characters
| image = 
| size = 150%
| nlink = Copyright symbol
| note = Example
}}
Produces:
 • خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "["

Presentation effects[بدل لكود]

Since this template is aimed at presenting a formatted, inline description, some effects are introduced to sustain this target.

 • Showing space characters: All space characters (those with General Category: Zs) are presented with a light-blue background, to show their actual presence and width: خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "[".
  Incidentally, the regular space موضيل:Background color is replaced with &#00A0; (NBSP) to prevent wiki-markup deleting it as repeated spaces.
 • Removing formatting characters: Formatting characters (those with General Category: Cf, Zl and Zp) are removed from the output. By definition, formatting characters have no glyph. By removing them they cannot have a formatting effect.
  Exception: five Arabic Cf/formatting number markings U+0600..U+0603 and U+60DD, are shown. While Cf formatting characters usually have no glyph, these five have. By internally adding "(visible)" to the category, these characters are shown.
 • Removing whitespace: The template removes formatting code and surrounding whitespace from the input. A <Return> in the Name-input (possibly unintended) would frustrate the in-line behaviour expectation.
 • Showing a label like <control-0007>: Unicode states that a code point has no name when it is one of these: a control character, a private use character, a surrogate, a not assigned code point (reserved), or a non-character. These code points instead should be referred to by using a "Code Point Label", such as <private-use> or <private-use-E000>. In this situation, this template replaces the glyph with that label. This way, the correct presentation wins it over Unicode-usage to the letter of the law.
 • "Control" general category=Cc: <control> or <control-0007>
 • "Surrogate" general category=Cs: <surrogate> or <surrogate-D800>
 • "Private Use": general category=Co: <private-use> or <private-use-FFA0>
 • "Not a character" (minus the reserved code points, see below): general category=Cn: <not-a-character>, <non-character> or <not-a-character-FFA0>

The second parameter (Unicode name) is not presented, since it cannot exist. It is possible to create a link to an article.

 • Note: A <reserved> (unassigned) code point cannot be detected yet, and so is not presented with this label. These code points too are given Cn category.
  (Background on <>-labels: A Name can never have <>-brackets at all. These rules prevent mixing up a name with an actual control-character. So it will not happen that a bell rings when a page is opened that contains a Name of U+0007).

Possible errors[بدل لكود]

 • The template produces an Error-message when |1= (or first unnamed parameter), the hex value, is missing, empty, or invalid.
 • {{unichar|00A9|COPYRIGHT SIGN|nlink=}}خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "[" – wikilink target "COPYRIGHT SIGN" is not an existing article.
 • A non-hexadecimal input like 00G9 produces an error (because G or g is not hexadecimal).
 • Do not add the U+ prefix, as in U+00A9. It will not be recognised.
 • If the template only shows the code point number, like 2038, you're probably using the wrong template, {{unicode}}, instead of {{unichar}}.
 • The glyph may be overruled and changed into a label like <control-0007>. These characters have no Unicode name. An |nlink= will be directly to the article (entered in a form like |nlink=Bell signal). A blank value of just | cannot work for <موضيل:Var-موضيل:Var> characters (there is no character name at all to make into a link). This produces an error.
 • A decimal-value input like |1=98 will be read as being hexadecimal value 0098. There is no way that the template can detect you intended to enter 9810=6216. No warning is issued, and the wrong character, U+009816, will be shown (not U+0062).

Tracking[بدل لكود]

Technical notes[بدل لكود]

The string "unichar" is used only in English Wikipedia, as a name for this template. It has no meaning outside this context.

The template uses these subtemplates:

 • {{unichar/main}} Accepts all the input from {{unichar}}. Calls several subtemplates to produce the textstrings, and then strings them together. Also checks for the error non-hex input.
 • {{unichar/ulink}} Creates a piped link for the U+ prefix.
 • {{unichar/gc}} Determines the Unicode general category, when this category is special (like, for control characters).
 • {{unichar/glyph}} For rendering the glyph by font. Accepts |image=, which overrides the font. Also processes |use=, |use2=, |size=, |cwith=.
 • {{unichar/name}} Produces the formatted name of the character in موضيل:Smallcaps. Accepts the |nlink= to create a piped wikilink to an article. When the general category (gc) is special, the name will change into a <موضيل:Var-موضيل:Var>.
 • {{unichar/notes}} Shows notes in parentheses (round brackets): HTML (from |html= named entity like &nbsp; if that exists, using {{numcr2namecr}}); and the free-text |note=.
 • Using the main template as an easy-input feature, there are few calculations done (actually only two hex2dec), and allows for adding default values not too deep in the templates.
 • The value <#salted#> is used internally to pass through a non-defined input parameter. This value is correct when about the Unicode name, because it cannot have the characters <##>, and so salted is the right word (meaning uninhibitable). For ease of code maintenance, it is used in various places in the code.
 • Named entities for خطأ ف التعبير: علامة ترقيم ما معروفاش "[": {{#invoke:LoadData|Numcr2namecr|0x22C1}}خطأ لوا ف package.lua على السطر 80: module 'Module:Numcr2namecr' not found.

Issues[بدل لكود]

 • Unassigned code points, to be labelled <reserved>, cannot be detected.
 • When using |use-script=, then |use2= needs lowercase (e.g. 0485, Cyrs or cyrs)موضيل:Clarify
 • When using for one of the RTL formatting marks, its effect may break out of the template (text following the template goes RTL, too). As it is now, this requires extra code.

Code charts[بدل لكود]

Key to the Unicode Code Charts (Ch 24)[1]
Symbol Meaning Examples
Character name alias ※ LATIN SMALL LETTER GHA
= Informative alias(es) = barred o, o bar
Informative note
 • • lowercase is 0275 ɵ
 • • Portuguese, Estonian
 • • this is a spacing character
Cross-reference → 0283 ʃ latin small letter esh
Canonical decomposition mapping ≡ 0075 u 031B ◌̛
Compatibility decomposition mapping ≈ 006E n 006A j
~ Standardized variation sequence ~ 2205 FE00 zero with long diagonal stroke overlay form

TemplateData[بدل لكود]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Unichar

موضيل:Cot

Formats a Unicode character description inline.

وسائط القالب[تحرير بيانات القالب]

هذا القالب يفضل التنسيق بنفس السطر للوسائط.

وسيطوصفنوعحالة
Hex value1 hval

Hexadecimal unicode codepoint

مثال
031A
نصمطلوب
Character name2 na

If provided, shows Unicode character name

مثال
COMBINING LEFT ANGLE ABOVE
نصمقترح
ulinkulink

دون وصف

مثال
Phonetic symbols in Unicode
سطراختياري
nlinknlink

دون وصف

نصاختياري
cwithcwith

دون وصف

نصاختياري
sizesize

Relative size of rendered character

مثال
200%
نصاختياري
imageimage

دون وصف

غير معروفاختياري
useuse

دون وصف

نصاختياري
use2use2

دون وصف

نصاختياري
HTML codehtml

When present, shows HTML named entity

مثال
html= shows "©"
نصاختياري
notenote

دون وصف

سطراختياري

موضيل:Cob

شوف تا[بدل لكود]

U+00A9169dec&copy; (as literal code, not the character)

External research links[بدل لكود]

Useful links for researching Unicode characters:

 • Unicode.org charts in PDF format, showing the U+ hex values.
 • Fileformat.info search, to search by name (whole or partial), by U+ hex value or decimal value, or by the font symbol (copy-paste it). Extra information provided per character. One character only.
 • branah.com's a multi-character Unicode converter.
 • Unicode properties overview, e.g comma U+002C: [2]


موضيل:Unicode templates