موضيل:Quote box

من ويكيپيديا

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

شرح د لقالب[شوف] [عدل] [تاريخ] [تحديت]
موضيل ؤلا شرح د لموضيل مامطرجمش. عافاك عاون ف طّرجامة ديالو.


موضيل:Tsh

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Author Name, source in "Quotes" or Italics as needed

This template can be used for block quotations (long quotes set off from the main text). However, this use is not advised in articles. The Manual of Style guidelines for block quotations recommend formatting block quotations using the {{Blockquote}} template or the HTML <blockquote> element, for which that template provides a wrapper.

 • Quotes work best when used with short sentences, and at the start or end of a section, as a hint of or to help emphasize the section's content.
 • For typical quotes, especially those longer than the rest of the paragraph in which they are quoted, {{Cquote}} provides a borderless quote with decorative quotation marks, and {{Quote frame}} provided a bordered quote. Both span the article width. (However, do not use {{Cquote}} for block quotations in articles.)
 • For very short quotes, {{Rquote}} (with decorative quotation marks) or {{Quote box}} (framed) can be used to set the quote off to either the right or left as in a magazine sidebar. This can be effective on essay pages and WikiProject homepages.

Usage[بدل لكود]

For actual quotes, and poems, this template (a variant of {{Quote frame}}) can be used to present a title, quote, author, and source in a box such as that shown opposite, with options to customise its bordering, background, alignment and other aspects. The box itself is floating div, which, like images, can appear on the right or left or across the entire page. Article text will wrap around the div in the first two cases. This is useful in articles that are short on images and need some graphic-like element, or where an important or interesting quote wants to be presented in a way that sets it off from the surrounding text.

Caution: This is a div-based template, so it may malfunction if indented using wikitext syntax. This is a current limitation of the Wikipedia HTML parsing software.

When used with a poem, it is convenient to wrap the poem's content in <poem></poem> tags; these preserve line breaks without having to manually insert <br></br> markup.

To be or not to be ...

Parameters[بدل لكود]

Basic parameters

 • |title=: Optional title to appear at the top of the quote box.
 • |quote=: The quote or other text to be displayed in the box.
 • |author=: Optional name of the author. A <ref></ref> reference citation can be added at the end.
 • |source=: Optional source of the quote ("Quoted" or Italic work title, and other publication data). A <ref></ref> reference citation can be added at the end.

Main box styling

 • |align=: Alignment of the quote box on the page—left / right / center / none. Defaults to right alignment. Using align=none will remove word wrapping.
 • |width=: The width of the quote box. Defaults to the width of the quote included, unless |align=center or |align=none where the width will default to 100%.
 • |border=: The width of the quote box border. Defaults to 1px. Remember to include 'px' or 'em' to specify the correct width.
 • |fontsize=: The fontsize of the quote box text. Defaults to 88%.
 • |bgcolor=: The RGB background color of the box. Defaults to #F9F9F9 (light gray).
 • |style=: A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding parameters.

Title styling

 • |title_bg=: The RGB background color of the title. Defaults to #F9F9F9 (light gray).
 • |title_fnt=: The title font color. Defaults to black.
 • |tstyle=: A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding title parameters.

Quote styling

 • |qalign=: Alignment of the quote element—left / right / center. Defaults to left.
 • |qstyle=: A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding quote parameters.
 • |quoted=: If this parameter evaluates to true (is not 0, false, or empty) the quote box will enclose the quote in fat-quotes. Use judiciously; quote marks do not display in mainspace (articles) per MOS:BLOCKQUOTE.

Source styling These affect the entire |author= and |source= block, below the quotation.

 • |salign=: Alignment of the source element—left / right / center. Defaults to the value of qalign.
 • |sstyle=: A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding source parameters.

Full syntax[بدل لكود]

{{Quote box
 |class   = <!-- Advanced users only. See the "Custom classes" section below. -->
 |title   = 
 |quote   = 
 |author  = 
 |source  = 
 |align   = 
 |width   = 
 |border  = 
 |fontsize = 
 |bgcolor  = 
 |style   = 
 |title_bg = 
 |title_fnt = 
 |tstyle  = 
 |qalign  = 
 |qstyle  = 
 |quoted  = 
 |salign  = 
 |sstyle  = 
}}

Examples[بدل لكود]

Various example codes and their results. For more intricate examples see موضيل:Quote box/examples. In the examples the {{lorem ipsum}} template merely generates several lines of sample text without meaning, and is not part of the quote syntax.

Floating and wrapping[بدل لكود]

Minimal code, defaults to floating right and minimal width:

{{Quote box
 |quote = Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.
 |author = [[William Shakespeare]]
 |source = ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
}}
{{Lorem ipsum}}

Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.

William Shakespeare, Julius Caesar, Act III, Scene I.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Floating right:

{{Quote box
 |quote = Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.
 |author = [[William Shakespeare]]
 |source = ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
 |width = 50%
 |align = right
}}
{{Lorem ipsum}}

Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.

William Shakespeare, Julius Caesar, Act III, Scene I.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Floating left:

{{Quote box
 |quote = Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.
 |author = [[William Shakespeare]]
 |source = ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
 |width = 50%
 |align = left
}}
{{Lorem ipsum}}

Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.

William Shakespeare, Julius Caesar, Act III, Scene I.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Centered, not floating:

{{Quote box
 |quote = Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.
 |author = [[William Shakespeare]]
 |source = ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
 |width = 50%
 |align = center
}}
{{Lorem ipsum}}

Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.

William Shakespeare, Julius Caesar, Act III, Scene I.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Fat-quotes[بدل لكود]

{{Quote box
 |quote = Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.
 |author = [[William Shakespeare]]
 |source = ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
 |quoted = 1
}}

Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.

William Shakespeare, Julius Caesar, Act III, Scene I.


Alignment of text in box[بدل لكود]

{{Quote box
 |title = Centered quote
 |quote = Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.
 |author = [[William Shakespeare]]
 |source = ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
 |qalign = center
}}
Centered quote

Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.

William Shakespeare, Julius Caesar, Act III, Scene I.


{{Quote box
 |title = Left title, right quote
 |tstyle = text-align: left;
 |quote = Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.
 |author = [[William Shakespeare]]
 |source = ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
 |qalign = right
}}
Left title, right quote

Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.

William Shakespeare, Julius Caesar, Act III, Scene I.


Custom classes[بدل لكود]

This parameter should only be used by editors who fully understand how this template works.

The "class=" parameter can be used add a generic CSS class to this template. Some classes are not compatible with other options or require specific options be set to be useful or look good.

Letterhead custom class[بدل لكود]

The "letterhead" class should be used with |title_bg=none, |border=none, and |bgcolor= either not used or set to "none". Since the upper-left-corner will have a white background, it should only be used on pages with a white background.

Care should be taken that neither the title nor the text extends into the "left corner" portion of the box. To use a blank line for a title, use |title=&nbsp;. To provide a blank line at the bottom of the letterhead, add <br /><br /> to the end of the |source= parameter (or |author=, if |source= was not used).

{{Quote box
 |class  = letterhead
 |title  = &nbsp;
 |tstyle  = text-align: right;
 |title_bg = none
 |border  = none
 |author  = [[William Shakespeare]]
 |source  = ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.<br /><br />
 |qalign  = right
}}
 

Cry "Havoc", and let slip the dogs of war.

William Shakespeare, Julius Caesar, Act III, Scene I.

Collapsing text[بدل لكود]

Sections of text can be collapsed by use of {{hidden begin}} and {{hidden end}}.

موضيل:Markup

Note that, although |halign=center, the centering is reset after the {{hidden begin}}, since that template applies its own styling. This can be resolved by using |contentstyle= in {{hidden begin}} with appropriate markup; in this case:

{{hidden begin |ta2=center|contentstyle=margin: 1em auto;}}

موضيل:Markup

TemplateData[بدل لكود]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Quote box

Put a quote, and its source, inside a box, with flexible control over bordering, background color, alignment, and other features

وسائط القالب[تحرير بيانات القالب]

هذا القالب يفضل التنسيق الرأسي للوسائط.

وسيطوصفنوعحالة
CSS classclass

Optional CSS class to modify or override the default class ''quotebox''. Care should be used when using this parameter. Consider using other templates instead. See the ''Custom classes'' section of this document for more information.

نصاختياري
Titletitle

Optional title to appear at the top of the quote box.

نصاختياري
Quotequote 1 content quotetext text

The quote or text to be displayed in the box.

نصمطلوب
Authorauthor 2

The author to whom the quote is attributed

سطراختياري
Sourcesource 3

Optional source of the quote (author, publication, etc.). Set off from author with a comma.

نصاختياري
Alignmentalign

Alignment of the quote box on the page—left / right / center / none. Defaults to right alignment. Using align=none will remove word wrapping.

القيم المقترحة
left center right none
نصاختياري
Widthwidth

The width of the quote box. Defaults to the width of the quote included, unless align=center where the width will default to 100%. Use CSS lengths eg. 50% or 400px

نصاختياري
Border widthborder

The width of the quote box border. Defaults to 1px. Remember to include 'px' or 'em' to specify the correct width.

نصاختياري
Font sizefontsize

The fontsize of the quote box text. Defaults to 88%.

نصاختياري
Background colorbgcolor

The RGB background color of the box. Defaults to #F9F9F9 (light gray).

نصاختياري
CSS stylestyle

A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding parameters.

نصاختياري
Title background colortitle_bg

The RGB background color of the title. Defaults to #F9F9F9 (light gray).

نصاختياري
Title font colortitle_fnt

The title font color. Defaults to black.

نصاختياري
Title CSS styletstyle

A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding title parameters.

نصاختياري
Quote alignmentqalign halign

Alignment of the quote element—left / right / center. Defaults to left.

القيم المقترحة
left center right
نصاختياري
Quote CSS styleqstyle

A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding quote parameters.

نصاختياري
Add quotes?quoted

If this parameter evaluates to true (is not 0, false, or empty) the quote box will enclose the quote in fat-quotes. Use judiciously, and read the Manual of Style.

نصاختياري
Source alignmentsalign

Alignment of the source element—left / right / center. Defaults to the value of qalign.

القيم المقترحة
left center right
نصاختياري
Source CSS stylesstyle

A generic CSS style parameter. Entries in this parameter supersede any duplicates in the preceding source parameters.

نصاختياري
Title CSS classtclass

Advanced: additional classes to apply to the title element

نصاختياري
Quote CSS classqclass

Advanced: additional classes to apply to the quote's element

غير معروفاختياري

Tracking category[بدل لكود]

موضيل:Quotation templates